National Anthem

Jana gana mana adhinayaka, Jaya hai
Bharata Bhagya Vidhata,
Punjaba Sindhu Gujarata Maratha
Dravida Utkala Banga
Vindhya Hmachala Yamuna Ganga
Uchhala jaladhi taranga,
Tava subha ashisha mage
Gahe tava jaya gatha
Jana gana mangala dayaka, jaya he
Bharata Bhagya vidhata
Jaya he,jaya he,jaya he
Jaya jaya jaya,jaya he